Sold

Green Feathers

Artist Kakulu Saggiaktok

....

Cape Dorset
Stonecut
Paper: Kizuki Kozo White
Printer: Cee Pootoogook
18.6“ x 24.3“

26/50